יכולת האפיון והניבוי של מומחה בכל שיטת מבחן הנוגעת למדעי ההתנהגות הינה אישית\ייחודית . לכן, אין להתייחס ל"תוקף כולל" של שיטת מבחן אלא ל"תוקף ייחודי" של בוחן מסוים.

בדיקות תוקף שנערכו על ידי הגרפולוג אבי וייס מצביעות על המגמות שלהלן:

א. שעור המועמדים המוגדרים כ"מתאימים" מתוך כלל המועמדים הנבחנים על ידו הינו כ- 50% בממוצע. שעור זה גבוה במידה ניכרת מכל בוחן ושיטת מבחן אלטרנטיבית.

ב. תאור האישיות מתאים ב- % 90 ויותר של המקרים למאפייני ההתנהגות וההסתגלות בפועל. ראוי לציין כי יש  השלכות למאפיינים שאינם נבחנים על ידי המבדק הגרפולוגי כמו: ידע מקצועי ספציפי, רמת התגמול, יחסי עבודה בארגון ספציפי, אופי הממונה ונסיבות ייחודיות אחרות שאינן בתחומי המבחן.

ג. בכל המקרים נמצא כי רמת ההתמדה של מועמדים שהוגדרו כ"מתאימים" הייתה גבוהה פי שלושה ויותר בממוצע מרמת ההתמדה של מועמדים שהוגדרו כ"פחות מתאימים".

אין ספק שהמבחן הגרפולוגי מסייע באופן חד משמעי למידת ההצלחה של המועמד בתפקיד, מצמצם את הקף התחלופה ותורם לרמת הביצוע וההישגיות של הארגון.